Welkom bij Kuiper Trading!

Kuiper Trading

- Quality and Service since 2007. -

Cart : 0 item(s) - € 0,00

U hebt niets in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden

The "Conditions of use" are only available in Dutch, Our Apologies for the Inconvenience.

Artikel 1 Algemeen.
1. Kuiper Trading, is zowel een Groot- als Kleinhandel en houdt zich bezig zowel als Importeur als Exporteur van artikelen voor de wielersport en neemt opdrachten aan betreffende levering van artikelen voor de wielersport en toebehoren, een en ander in de ruimste zin.
2. Kuiper Trading is een handelsnaam, Kuiper Trading houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere koopovereenkomst tussen Kuiper Trading en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3 Offertes/prijzen
Alle offertes, aanbiedingen etc. van Kuiper Trading zijn vrijblijvend; alle prijzen op de website zijn inclusief B.T.W., alle prijzen die verstrekt worden aan zakelijke klanten zijn exclusief B.T.W. ; Kuiper Trading kan prijswijzigingen doorvoeren tot op het tijdstip van aflevering; bij prijswijzigingen van 10% of meer heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 4 Betalingen
1. Betalingen dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum, doormiddel van vooruitbetaling of via één van de aangegeven betalingsmethodes betaald te worden.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5 Levering
1. Levering geschiedt op kosten van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen.
2. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden aangeboden. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 6 Levertijd en deelleveringen
1. De door Kuiper Trading opgegeven levertijden kunnen slechts bij benadering worden aangegeven en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
2. Kuiper Trading is gerechtigd om bestellingen in gedeeltes uit te leveren en deze deelleveringen afzonderlijk te declareren.

Artikel 7 Onderzoeksplicht/Reclames
1. De afnemer dient de afgeleverde goederen direct bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken. Reclames behoeven door Kuiper Trading slechts in behandeling te worden genomen, wanneer deze direct bij aflevering op de afleverbon door de afnemer zijn vermeld.
2. Reclame van de zijde van de afnemer geeft geen recht om betalingen op te schorten of tegenvorderingen te compenseren met aan Kuiper Trading verschuldigde bedragen.
3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat en afwerking e.d. evenals geringe beschadiging kunnen geen grond voor reclames opleveren.
4. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Kuiper Trading.
5. Retourzendingen worden alleen in ontvangst genomen indien voorafgaand door Kuiper Trading voor retournering toestemming is verstrekt. Verzending dient – voldoende gefrankeerd – te geschieden aan het vestigingsadres van Kuiper Trading te Wateringen.
6. De consument heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van een nieuw product..

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Kuiper Trading op afnemer zijn direct opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Kuiper Trading omstandigheden ter kennis komen die Kuiper Trading goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Kuiper Trading de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst in verband met diens betaalcapaciteit gevraagd heeft zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de in lid 1 genoemde gevallen is Kuiper Trading bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Kuiper Trading schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
De afgeleverde goederen blijven eigendom van Kuiper Trading tot aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door de afnemer is voldaan. Indien de afnemer bij de voldoening van bovengenoemde vordering in gebreke blijft, heeft Kuiper Trading het recht om de goederen, waarop de vordering betrekking heeft, terug te halen bij de afnemer, en dat de afnemer zich verplicht aan dit ophalen medewerking te verlenen. Voor dat geval wordt Kuiper Trading hierbij door de opdrachtgever gerechtigd om zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomt de goederen in haar macht te brengen. Een en ander laat het recht op schadevergoeding van Kuiper Trading onverlet.

Artikel 10 Garantie
1. Kuiper Trading garandeert dat door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerpmateriaal- productiefouten gedurende periode van één jaar op wielen en twee jaar op de overige producten aan de consument. Als bewijs voor het van kracht zijn van een garantietermijn kan slechts gelden een aanschafbon, voorzien van datum en vermelding van gekochte artikelen.
2. Geen garantie wordt gegeven op:
A. producten die beschadigd zijn door voortdurend gebruik van een defect of gebrekkig onderdeel;
B. producten van welke de afnemer of eindgebruiker/consument de voorschriften over inbouw/montage en onderhoud niet heeft gevolgd;
C. producten, beschadigd door gebruiksfouten en/of ongevallen, evenals producten welke beschadigd zijn tijdens transport;
D. producten welke onjuist worden behandeld;
E. producten waaraan de afnemer of eindgebruiker/consument wijzigingen heeft aangebracht;
F. producten die aan slijtage onderhevig zijn, zoals kettingwielen, cassettes, remblokken, schoenzolen, schoenplaatjes, lagers van bracket-sets, pedalen, naven freewheel-bodies, balhoofdsets etc.;
G. producten die verder gedemonteerd zijn dan de toestand waarin zij door Kuiper Trading aan de afnemer worden aangeboden;
H. onderdelen die zijn doorverkocht aan een tweede of volgende gebruiker.
3. Indien de zaak binnen de in lid 1 genoemde garantietermijn een ontwerpmateriaal of fabricagefout vertoond heeft de afnemer recht op herstel van de zaak. Kuiper Trading kan echter besluiten tot vervanging over te gaan, indien naar haar uitsluitend oordeel herstel niet haalbaar is.
4. De kosten van demontage van de defecte zaak en montage van de herstelde of vervangende zaak worden niet door Kuiper Trading vergoed.
5. Kuiper Trading neemt uitsluitend garantie/claims in behandeling van haar directe afnemers.

Artikel 11 Monsters, modellen, voorbeelden en tekeningen
Indien door Kuiper Trading een model, monster, voorbeeld, afbeelding, tekening of maat- en gewichtsopgave is getoond of verstrekt, wordt dit geacht slechts te zijn gedaan bij wijze van indicatie. Kleurstellingen of uitvoeringsdetails van te leveren zaken kunnen van het getoonde of verstrekte afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat conform de getoonde of verstrekte specificatie wordt geleverd.

Artikel 12 Aansprakelijkheid beperkingen
1. Kuiper Trading, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2. Onverminderd het vorenstaande is Kuiper Trading in ieder geval nimmer aansprakelijk:
- wegens niet-, of niet tijdige levering;
- voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
- in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht, zie ook Artikel 12);
- indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
- voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Kuiper Trading's bedrijfsruimte bevinden;
- voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
- voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
3. Indien Kuiper Trading in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Kuiper Trading slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Kuiper Trading nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
5. De afnemer zal Kuiper Trading vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Kuiper Trading.
6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kuiper Trading of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door Kuiper Trading verhinderen, en die niet aan Kuiper Trading zijn toe te rekenen. Hieronder vallen mede: stakingen; gebrek aan grondstoffen of andere voor het tot stand bergen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, expediteurs of andere derden waarvan Kuiper Trading afhankelijk is; niet voorzienbare overschrijding van de productiecapaciteit en vervoersproblemen.
2. Kuiper Trading heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt na het tijdstip waarom Kuiper Trading haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Kuiper Trading opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kuiper Trading niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Kuiper Trading bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een deellevering.

Artikel 14 Toepasselijkrecht.
1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, evenals iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Onopgeloste geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag.